Oproep tot bijdragen

20e Colloquium Neerlandicum
van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
27 t/m 31 augustus 2018
K.U. Leuven

Nederlands in beweging

Zelden is er zo publiekelijk nagedacht over de toekomst van de geesteswetenschappen in het algemeen en de toekomst van de neerlandistiek in het bijzonder. De vragen die we ons stellen, komen vooral voort uit een drang tot bewegen, of het gevoel te moeten bewegen om te overleven. Hoe bedrijf je neerlandistiek in een geglobaliseerde wereld die tegelijkertijd hangt aan vertrouwde nationale verhalen en symbolen? Hoe manoeuvreren we tussen de roep om herkenbaarheid en het besef dat de culturele en talige neerlandistiek hoe langer hoe meer divers is en daardoor een herkenbare vorm lijkt te verliezen? En hoe houden we de idee van Bildung die de neerlandistiek kenmerkt overeind in een academisch klimaat dat steeds meer door het marktprincipe wordt gedicteerd? En wat is onze positie in een digitaliserende wereld waarin vertaling en meertaligheid een steeds grotere rol spelen en het Nederlands bij uitstek in beweging lijkt, ook al omdat zich tal van nieuwe tekstgenres en multimediale tekstvormen ontwikkelen?

Op dit colloquium willen we de bewegingen en antwoorden op bovengenoemde vragen in kaart brengen door het thema ‘Nederlands in beweging’ centraal te stellen. Rond dit brede thema verwelkomen wij uw bijdragen uit de taalkunde, letterkunde, cultuur, didactiek, (inter)culturele communicatie en het vertalen. Welke bewegingen – hedendaags of historisch – spelen een rol in uw onderzoek/uw les/uw vertaalpraktijk? En in hoeverre vormen deze bewegingen een antwoord op nieuwe eisen die aan de neerlandistiek worden gesteld?

Meer specifieke vraagstellingen die het thema ‘Nederlands in beweging’ oplevert, zijn bijvoorbeeld:

bewegingen in en rond het vak neerlandistiek en de didactiek ervan:
- veranderende en versterkte contacten tussen neerlandistiek in Nederland en Vlaanderen en de rest van de secties neerlandistiek in de wereld
contacten tussen verschillende disciplines van de neerlandistiek, kruisbestuiving tussen letterkunde, taalkunde en taalbeheersing
- acties om het imago van het schoolvak Nederlands te verbeteren en het aantal studenten Neerlandistiek in Vlaanderen en Nederland te doen toenemen en acties om het aantal studenten Neerlandistiek in de rest van de wereld te doen groeien
- verschuivende opvattingen over de rol van het Nederlands in de wereld
- nieuwe inzichten die voortvloeien uit historische, culturele, talige contacten tussen het Nederlands en de wereld
- neerlandistiek op nieuwe en oude locaties
- bewegingen in het cultuuronderwijs
- nieuwe manieren om onderwijs aan te bieden, digitale initiatieven

beweging in/door/met de Nederlandse taal en vertalingen:
- ontwikkeling van de Nederlandse taal onder invloed van allerlei (nieuwe) media en contacten met andere talen, met name ook in jongerentalen
- beweging in de taalsituatie door het beleid van instituties in heden en verleden
- beweging door hedendaagse of historische confrontaties met andere talen en culturen
- beweging van de rol van het Nederlands als wetenschapstaal in de neerlandistiek

beweging in en rond Nederlandse teksten:
- bewegingen in tekstinterpretatie via analyseren en herlezen
- bewegingen van de plaats die teksten in de cultuur innemen
- beweging in interpretaties van teksten
- beweging rondom de manier waarop teksten intertekstueel ‘herschreven’ worden
- de manier waarop literaire teksten de bewegingen in de maatschappij en in de cultuur onder woorden brengen en bediscussiëren 

beweging in/door/met Nederlandstalige culturen:
- ontwikkelingen van Nederlandstalige culturen door contacten met andere culturen: - integratie, confrontatie
- beweging door vertaling en adaptatie
- vormen van uitwisseling tussen de Nederlandse literatuur en andere media en kunstvormen (strip, film, design, mode)
- de neerlandistiek in de eigen regio
- de Nederlandstalige literatuur/cultuur als (trans)nationaal, intercultureel en globaal onderzoeksobject

Het bestuur van de IVN wil tijdens het colloquium ook een vraag stellen die ons allemaal aangaat: hoe kunnen we als vak en als vereniging bewegen om de toekomst van de neerlandistiek veilig te stellen? Tijdens het colloquium zal er ruimte gemaakt worden hierover plenair van gedachten te wisselen, om de opbrengsten van alle deelsessies te integreren en inspiratie te bieden voor een werkprogramma voor ieder van ons in de jaren na het Colloquium.

Aanleveren bijdrage